Beleidsplan Stichting Humane 2022 – 2024

 • Naam: Stichting HUMANE  
 • RSIN-nummer: 863713919
 • KvK: 85707821 
 • Referentie: beleidsplan-2022-2024def
 • Datum: 10.03.2022
 • Status: definitief
 • Auteur(s): Aurora Morariu en Marc Huitink  

1. Inleiding

In 2022 werd de Stichting HUMANE opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2022-december 2024.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode. 

Crisisgebieden zijn vaak ver weg, maar de impact van een crisis op mensenlevens is altijd dichtbij. Althans zo voelen wij dat.

De oorlog in de Oekraïne en de enorme humanitaire ramp die daar plaats vindt was de aanleiding om nu zelf ook op te staan en vanuit onze kracht en ons netwerk daarin verlichting proberen te brengen. Bij een humanitaire ramp zien we vaak de vreselijkste dingen. Maar vanuit intermenselijk perspectief ook vaak hele bijzondere en mooie interacties.
Mensen willen elkaar helpen en daardoor zijn er vaak heel veel mensen bereid om in actie te komen tijdens crisissituaties.
Niet in alle gevallen zijn echter de benodigde middelen en gelden beschikbaar om dat goed te kunnen doen of te blijven volhouden. En juist daar denken wij te kunnen helpen. Wij willen lokale mensen in het crisisgebied helpen helpen. 

Gedachtes waar we blij van worden en die ons inspireren en waarvan we hopen dat we samen er iets in kunnen betekenen:

 • Een land helpt een land;
 • Een regio helpt een regio;
 • Een stad helpt een stad;
 • Een ziekenhuis helpt een ziekenhuis;
 • Een netwerkclub helpt een netwerkclub;
 • Een ondernemer helpt een ondernemer;
 • Een apotheker helpt een apotheker;
 • Een mens helpt een mens.

2. Visie en Missie

2.1 Visie

We realiseren ons dat er helaas situaties zijn waarin mensen het niet meer zelfstandig aankunnen en dat hulp gewenst is. Lokaal worden dan vaak de beste en snelste oplossingen geboden. Onze visie is dat die mensen steun verdienen als ze zich in humanitaire crisisgebieden bevinden. 

2.2 Missie

Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan lokale hulp organisaties in crisisgebieden, alsmede alles wat in de breedste zin van het woord hiermee samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Ook in moeilijke tijden geloven we in de kracht van de mens en geloven we dat we samen het verschil kunnen maken. Dat betekent in onze ogen ook dat je op elkaar moet kunnen vertrouwen en elkaar moet kunnen helpen in moeilijke tijden. We zoeken samenwerking met lokale initiatieven die humanitaire hulp bieden aan mensen in nood en de mogelijkheid voor een nieuw perspectief.

Omdat we geloven in de kracht van close-up, ondersteunen we mensen in crisisgebieden die uit overtuiging het verschil willen maken voor hun medemens. Niet omdat het moet, maar omdat we denken dat onze steun hen kan helpen en inspireren om hun hulp goed te laten landen bij de mensen die het nodig hebben

3. Ambities

Onze ambities op dit moment zijn om de vluchtelingen opvang en noodhulp in het grensgebied Roemenië en Oekraïne zo lang als noodzakelijk te ondersteunen via het financieren en helpen van lokale (particuliere) hulpinitiatieven.  Die financiering halen we op in Nederland. Zowel bij particulieren als in het bedrijfsleven.  

We willen die lokale organisaties een hart onder de riem steken door te ze laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Indien de humanitaire crisis in dit werkgebied eerder afgelopen is dan de duur van dit beleidsplan dan willen we ons richten op andere humanitaire crisisgebieden. Ook daar kiezen we dan voor de ondersteuning van lokale hulpinitiatieven. 

We zijn volgend in de hulpvraag ter plekke. 

We helpen mensen mensen helpen.

Hoe klein onze druppel ook is in het geheel. Je zult maar net onder die druppel staan;  we willen zo veel mogelijk druppels verzamelen. We werken met lokale betrouwbare hulpverleners die we checken op basis van lokale contacten ter plekke. Zij bieden de hulp. Wij zelf niet. Wij faciliteren waar we kunnen van afstand.

3.1 Projecten

 • We bouwen lokale netwerken op in de regio Botosani in Roemenië. Daar selecteren we betrouwbare lokale hulpverleners die actief zijn in het gebied om de vluchtelingencrisis die ontstaan is door de oorlog in de Oekraïne helpen het hoofd te bieden;
 • We gaan de hulpvraag van de lokale hulporganisatie in beeld brengen en matchen;
 • We gaan indien gewenst een inzameling houden van goederen, die we door een erkende internationale transporteur laten vervoeren;
 • We gaan in het eerste jaar bouwen aan een organisatie met vrijwilliger die de Stichting op verschillende terreinen verder kan helpen. Denk daarbij aan communicatie-medewerkers en project coördinatoren.  Dit zal gebeuren op vrijwillige basis;
 • We bouwen in Nederland aan een netwerk van vrienden wat ons wil helpen te helpen, waar mogelijk maken we rechtstreekse verbindingen tussen organisaties en mensen in Nederland en het crisisgebied; 
 • We starten fondsenwerving op in Nederland.
 • De start vindt dus plaats in de stad Botosani en de omliggende regio in Roemenië. Via hen bereiken we de vluchtelingen vanuit de Oekraïne. We mikken daarbij in eerste instantie om de volgende zaken te faciliteren:

✌ opvangprocedure van de vluchtelingen die binnenkomen via de douaneposten van Botosani;

✌ noodpakketten voor baby’s, kinderen en volwassenen met eten, drinken, hygiënetoiletartikelen;

✌ benzine/diesel voor transport dan wel transportmiddelen zelf;

✌ coördinatie door Grup Civic Botosani Foundation aan de vluchtelingen;

✌ humanitaire hulp aan Oekraïne via de route van Rotary Botosani in het zuidwesten van Oekraïne;

✌ medische hulp, noodmedicatie via Rotary Botosani en lokale apotheker in Botosani;

3.2 Verantwoording

 • Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.
 • Daarnaast rapporteren de lokale hulporganisaties ons over hoe en wanneer de hulp in gebruik is genomen. Ook sturen zij foto’s, filmpjes en facturen van de uitgaven die ze doen. 
 • Op de website en via onze social media kanalen (facebook, instagram en linkedin) communiceren we over de lokale situatie ter plekke om mensen bewust te maken van de humanitaire crisis die gaande is, maar we rapporteren ook over wat we doen met de donaties die zijn ontvangen. 
 • De rapportage wordt opgenomen op onze website.  Wij streven ernaar de lokale hulpverleners te laten vertellen over hoe de hulp vanuit de Stichting HUMANE heeft geholpen om de levens van de vluchtelingen draagbaarder te maken. Rapportages en eventuele interviews worden geplaatst op onze website en gedeeld via onze social media kanalen. Ook streven we ernaar ons project te publiceren in de regionale dagbladen en in de Huis-aan-Huis bladen van onze regio en waar mogelijk aandacht te vragen voor wat via andere media kanalen
 • Iedere donateur die doneert via een bankoverschrijving krijgt een persoonlijk bedankje.
 • In de komende jaren bekijken we of toewerken naar een CBF Erkenning voor onze stichting noodzakelijk is bij de omvang die we bereiken en waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.  Tot die periode proberen we ons sowieso zo veel mogelijk aan die normen te conformeren. 

3.3 Fondsenwerving

We brengen fondsenwerving op gang en zamelen waar nodig hulpmiddelen in. We zoeken partijen die ons daarbij willen helpen. Ons doel is in stappen toe te groeien naar een fondsenwerving van tussen de 50.000 Euro en 100.000 Euro per jaar. Denk daarbij aan partijen als ondernemers groepen, mensen die een benefiet willen organiseren etc. We doen dat onbezoldigd. Iedereen die voor ons actief is doet dat op vrijwillige basis. Natuurlijk moeten we weleens zaken inkopen, dat doen we dan zo slim mogelijk, het liefste zo dicht mogelijk bij de bron.

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

 • nieuwe donateurs (zakelijke en particulier) aanschrijven via actieve uitvragen in ons persoonlijke en zakelijke netwerk; 
 • zichtbaarheid realiseren op het internet
 • bedrijven en initiatieven benaderen om onze boodschap te helpen uitdragen; 
 • lezingen geven voor de lokale netwerk clubs zoals de Rotaryclub en de lions;

De 3 Rotary clubs van Zwolle hebben aangegeven over te staan voor een samenwerking op het gebied van fundraising;

 • Instagram: stichtinghumane

https://www.instagram.com/stichtinghumane/

 • Facebook:

https://m.facebook.com/HUMANENL/?ref=bookmarks

 • ambassadeurs aantrekken die de stichting HUMANE positief willen endorsen; 
 • vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven; 
 • Bedrijven vragen om ons in natura zaken te schenken;
 • sponsorovereenkomsten afsluiten.

4. Kansen & Bedreigingen


4.1 Kansen

 • Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat we in staat zijn snel en effectief samen te werken met betrouwbare lokale hulpverleners die ter plekke direct het verschil kunnen maken voor de mensen in nood.

Dat betekent dat er geen vertraging is door bureaucratie die vaak bij grotere institutionele organisaties wel aanwezig is.

In de huidige crisis naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne zijn dat de hulpverleners in het gebied rondom Botosani in Roemenië. We werken daar samen met o.a.:

✌ Asociatia GRUP CIVIC Botosani 

✌ Rotary Botosani – Dhr. Daniel Bucatariu 

✌ Luci Farm SRL Botosani – Mw. Simona Mocanu

Andere hulporganisaties kunnen om onze hulp vragen. Deze zullen dan worden gescreend door ons vertrouwde partijen ter plekke voordat we een samenwerkingsrelatie aan zullen gaan. 

 • Het bestuur van de stichting heeft een bewezen netwerk in de relevante netwerken  (medisch en zakelijk),zodat zowel inhoudelijk als aan de funding kant snelle keuzes kunnen worden gemaakt. Het is ook niet de eerste goede doelen stichting waar het bestuur bij betrokken is.  
 • Anders dan veel grote institutionele organisaties is Stichting HUMANE in staat om direct hulp te bieden. Doordat ze gebruik maakt van lokale hulporganisaties ter plekke die al over het relevante netwerk beschikken en bovendien door hun lokale aanwezigheid en kennis heel goed weten welke hulp er nodig is.

4.2 Bedreigingen

In de komende 4 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de afhankelijkheid van de stichting van het bestuur. Daardoor gaan we vanaf de start werk maken van het werven van vrijwilligers met specifieke expertise, zodat de stichting in haar voortgang niet afhankelijk is van de tijd en kunde van de twee oprichters. Er is al een samenwerking gemaakt met het bedrijf Code Gorilla bij de opstart waarbij dit bedrijf om niet de website van de stichting ontwikkelt en beheert. Dit soort samenwerking zullen we op meer aandachtgebieden aangaan. Denk aan o.a. vormgeving.   

We gaan in het eerste jaar onder andere een invulling zoeken voor online marketing en de project coördinatie op inzamelingen. 

Nadat we het eerste jaar geëvalueerd hebben zullen we in de periode daarna gaan werken aan het opbouwen van een relevant netwerk in andere humanitaire rampgebieden mits de situatie in de grensstreek rondom Botosani dat toelaat. 

Daarnaast denken we dat een derde bestuurslid wenselijk kan zijn om taken en werkdruk op termijn te verdelen.

Een andere bedreiging die we zien is dat er heel veel hulpacties worden opgericht rondom de crisis in de Oekraïne. We lopen het risico dat we ondersneeuwen in de overvloed aan initiatieven. Om dat te voorkomen denken we dat we in de communicatie de nadruk moeten leggen op onze kracht van direct hulp kunnen bieden via de lokale hulporganisatie. En dat we waar mogelijk echt verbinding proberen te leggen tussen hier lokaal en daar lokaal.

5. Strategisch stappenplan

5.1 Fondsenwerving

 • Bestuurder Aurora Morariu zal zich met name richten op het aanspreken van het netwerk in Zwolle, Meppel en Hattem (haar woonplaats) en binnen de medische wereld in Nederland en internationaal;
 • De website en de social mediakanalen zullen worden ingericht en er zal een content management kalender worden vastgesteld waarin de fondsenwervingsacties ook een plek zullen krijgen;
 • Marc Huitink zal zich in eerste instantie richten op het activeren van het zakelijke netwerk in de regio Zwolle, waarbij dat in een latere fase wellicht uitgebreid kan worden naar de rest van Nederland;
 • Ook zal er indien mogelijk gebruik gemaakt worden van de (gratis) webinars die Nederland Filantropieland (NLFL) op regelmatige (gratis) aanbiedt;
 • Ook zal er door beide bestuurder geprobeerd worden een netwerk aan te leggen van mogelijke toeleveranciers waar tegen gunstige voorwaarden ingekocht kan worden. Zodat er inkoopvoordeel behaald kan worden en het gedoneerde geld meer impact kan maken.
 • Waar mogelijk zal de samenwerking gezocht worden met andere fondsen om zodoende een soort van verdubbelaar te krijgen op de eigen opgehaalde Euro’s.
 • Voor aanvang van nieuwe fondsenwerving projecten wordt er een plan van aanpak besproken, wordt er waar mogelijk ondersteunden materiaal gemaakt (digitaal waar mogelijk i.v.m. de kosten). 
 • We streven naar een groei van minstens 250 volgers op de social media per jaar. Waarbij het streefgetal in het eerste jaar 300 volgers is. 

5.2 Projectvoortgang en verantwoording

 • Vanaf de start zal gewerkt gaan worden met een structuur waarin er structureel overleg wordt gepleegd tussen het bestuur, waarbij de acties voor de komende periode zullen worden besproken en actiepunten worden verdeeld. Daarna zal op regelmatige basis tijd worden genomen om te evalueren over de periode die voorafgaande heeft plaatsgevonden.
 • Om verantwoording goed te kunnen doen naar de stakeholders zal er vanaf de start worden gewerkt met een website waar terug wordt gekoppeld met welke partijen we lokaal samenwerken en welke acties we hebben ondersteund.
 • Aan het einde van ieder kalenderjaar, of des te eerder noodzakelijk zullen de lokale hulpverleningsorganisaties geëvalueerd worden.  Waarbij bij twijfel over de kwaliteit of betrouwbaarheid direct afscheid wordt genomen van deze partij.
 • Van alle partijen met wie wordt samengewerkt zal ook transparantie worden gevraagd over de uitgave van de gelden die zijn gerealiseerd. 
 • Er zal een digitale nieuwsbrief worden ontwikkeld voor donateurs en volgers. Deze nieuwsbrief (per mail) zal minimaal 1 keer per jaar naar al onze donateurs en volgers (die toestemming hebben gegeven conform avg) worden verstuurd, waarbij zij op de hoogte gehouden worden van de voortgang.
 • Na afloop van een jaar zal een kort jaarverslag worden gemaakt en gepresenteerd op de website. Voor het eerst zal dit gebeuren over het jaar 2022.

5.3 Bestuurlijke zaken

 • Het bestuur bestaat sinds de start uit de twee initiatiefnemers:
  • dr. Aurora Morariu, anesthesist/pijn specialist als voorzitter
  • Marc Huitink, impactondernemer als penningmeester-secretaris.
    
 • Het bestuur werkt uiteraard onbetaald. Onze bestuurders zijn professionals met goede referenties en hebben een goed functionerend netwerk. Er is op die manier geen bestuurlijke “overhead”, want we werken non-profit.
 • Het bestuur kan commissies aanwijzen met een eigen taakgebied.  Waarbij de intentie van de deelnemende vrijwilligers moet zijn om samen het beste resultaat eruit te slepen. 
 • Andere vrijwilligers die voor de organisatie gaan werken krijgen hooguit een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten. Het team wordt samengesteld uit mensen die vanuit hun hart goed willen doen en beschikken over de juiste referenties. 
 • Om nieuwe vrijwilligers of bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van oproepen via sociaal media en via mond tot mond uitvragen in het eigen netwerk. 
 • Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli van het opvolgende jaar gepubliceerd op onze website. 
 • De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers, gerekruteerd uit ons vaste donateursbestand, dan wel door een accountant.

In het kader van de AVG (zie www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen) zullen wij eind 2022 beginnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij in 2023 voldoen aan de wettelijke regelgeving.

6. Slot

We hopen met onze stichting bij te dragen aan een beter menselijk bestaan voor vluchtelingen in humanitaire crisisgebieden en bovendien willen we de lokale hulporganisaties inspiratie en aanmoediging bieden om het goede noodzakelijke werk te blijven doen wat ze doen. Op deze wijze denken we mensen te kunnen helpen helpen. 

Kernwaarden

Kernwaarden van onze stichting zijn: 

Vanuit onze stichting werken we vanuit de overtuigen dat we samen een verschil kunnen maken op de momenten dat de hulpbehoefte het grootst is. Iedereen die voor ons werkzaamheden verricht doet dat vanuit passie voor mensen en passie voor het werkgebied dat hij vertegenwoordigt. Daarmee gaan we samen voor het beste resultaat. 

We tolleren geen ongewenst gedrag, geen discriminatie en ook geen corruptie. En streven naar een vrijwilligers bestand dat een afspiegeling is van de samenleving.  

7. Voorbeeld Begroting

We maken voor het einde van het jaar een begroting voor het daaropvolgende jaar.  Aan het einde van het jaar evalueren we als bestuur de begroting om daarvan te leren voor het aankomende jaar.  We streven naar een positieve begroting waarin we geen langjarige reserves gaan aanleggen.